ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง "เอกลักษณ์โรงเรียนทหารช่าง สร้างทหารให้เชี่ยวชาญงานช่าง"

ผู้บังคับบัญชา ทบ.
ผู้บังคับบัญชา กช.
กองบัญชาการโรงเรียนทหารช่าง
   - แผนกธุรการและกำลังพล
   - แผนกเตรียมการ
   - แผนกสนับสนุนการศึกษา
   - แผนกประเมินผลและสถิติ
กองการศึกษา
   - บก.กองการศึกษา 
   - แผนกวิชาทั่วไป
   - แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
   - แผนกวิชายุทธวิธี
   - แผนกวิชาช่างโยธา
   -แผนกวิชาคมนาคม
   - แผนกวิชาก่อสร้าง,สาธารณูปโภค
   - แผนกวิชายุทโธปกรณ์สายช่าง
   - แผนกวิชายุทโธปกรณ์พิเศษ
   - แผนกวิชาสงครามทุ่นระเบิด
กองพันนักเรียน
ศูนย์เทคโนโลยีกรมการทหารช่าง
ศป.ปส.โรงเรียนทหารช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
MINE WARFARE

กรมการทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กองกำลังพล กช.
หนังสือราชการอิเลกทรอนิกส์
กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
กองการกำลังพล สบ.ทบ.
คำสั่งปรับย้าย น.สัญญาบัตร
คำสั่งแต่งตังยศ น.สัญญาบัตร
คำสั่งแต่งตังยศ น.ประทวน
แบบพิมพ์งานสารบรรณ
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ.
ตรวจสอบยอดเงิน กบข.
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้องสมุดไทย
พจนานุกรม
ดิกชันนารีออนไลน์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เศรษฐกิจพอเพียง
รัฐบาลไทย
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
สนามกอล์ฟภาณุรังษี
ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญ


 .

วีดิทัศน์พระราชทาน

รร.ช.กช. กระทำพิธีอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก
พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.ช.กช. โดยมี
ผอ.กศ.รร.ช.กช. เป็นผู้กล่าวอวยพร เมื่อ 25 ธ.ค.61


พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ ของ
หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 62 เมื่อ 21 ธ.ค.61


พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.ช.กช. ตรวจเยี่ยม
บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว


พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.ช.กช.
ให้การต้อนรับ จก.กช. ในโอกาสเข้าพบปะ พูดคุยกับ
หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 62 เมื่อ 13 ธ.ค.61


พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็น
ประธานในพิธีเปิดหลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 22(1/61)
ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.ช.กช. เมื่อ 2 พ.ย.61


พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็น
ประธานในการเลือกหน่วยบรรจุเข้ารับราชการของ
นนส.ทบ.เหล่า ช. รุ่นที่ 21 (2/60) เมื่อ 19 ต.ค.61ปฏิทินการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบ รร.ช.กช.ว่าด้วยการปฐมนิเทศ พ.ศ.2551
ระเบียบ รร.ช.กช.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา พ.ศ.2552
ระเบียบ รร.ช.กช.ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา พ.ศ.2543
เอกสารแนะนำการศึกษาสำหรับ นทน.,นสน.และ นนส.
แบบฟอร์มรายงานการตรวจการฝึกศึกษาของ รร.ช.กช.
แบบฟอร์มรายงานกรรมการควบคุมการสอบและวัดผล ฯ
แบบฟอร์มใบให้คะแนน รร.ช.กช.
แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาของ รร.ช.กช.(พ.ศ.2555-2559) 
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.2522
กำหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อมสำหรับหน่วยทหาร
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การวัดระยะทางบนแผนที่ Google Maps
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ผชย.กศ.รร.ช.กช.)
การก่อสร้าง,การควบคุมคุณภาพโดยวิธี Pavement Recycling
ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ Global Mapper (ผทป.กศ.รร.ช.กช.)
ดาวน์โหลดข้อมูลกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน
ดาวน์โหลดข้อมูลเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด Minelap F3
ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มการทำประมาณการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองตัดเกรด


                                

 

พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
เจ้ากรมการทหารช่าง/ผู้บัญชาการ
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

 

พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง
กรมการทหารช่างพ.อ.อธิคม ซื่อสัตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่างพ.ท.ปรัชญา คุ้มฉายา
ผู้บังคับกองพันนักเรียน
โรงเรียนทหารช่าง

กองบัญชาการกองทัพไทย | กองทัพบก | กองทัพเรือ | กองทัพอากาศ |สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
var seconds = 2, i = setInterval(countDown, 1000);